New-SPTrustedSecurityTokenIssuer

add-pssnapin microsoft.sharepoint.powershell $TargetSiteUrl = „http://srv2016.dev2016.local/” #adres witryny z włączonym SideLoading $CertPath = „C:\cert.cer” #podaj poprawną ścieżkę do Twojego pliku CER Set-SPAppDomain „apps.local” #dostosuj tą wartość $account = Get-SPManagedAccount „dev2016\spfarm” #użyj swojego konta zarządzanego $issuerId = „447f40c6-99df-4d37-9739-5370102489f7” #możesz zmienić tą wartość na dowolny poprawny guid zapisany lowercase $sPAppSiteSubscriptionName = „app” #możesz zmienić tą wartość na dowolną net start SPAdminV4 net start SPTimerV4 Get-SPServiceInstance | where{$_.GetType().Name -eq „AppManagementServiceInstance” -or $_.GetType().Name -eq „SPSubscriptionSettingsServiceInstance”} | Start-SPServiceInstance Get-SPServiceInstance | where{$_.GetType().Name -eq „AppManagementServiceInstance” -or $_.GetType().Name -eq „SPSubscriptionSettingsServiceInstance”} $spweb = Get-SPWeb $TargetSiteUrl $realm = Get-SPAuthenticationRealm -ServiceContext $spweb.Site $fullAppIdentifier = $issuerId + ‚@’ + $realm $certificate = Get-PfxCertificate $CertPath Get-SPTrustedSecurityTokenIssuer | Remove-SPTrustedSecurityTokenIssuer New-SPTrustedSecurityTokenIssuer -Name $issuerId -Certificate $certificate -RegisteredIssuerName $fullAppIdentifier –IsTrustBroker $serviceConfig = Get-SPSecurityTokenServiceConfig $serviceConfig.AllowOAuthOverHttp = $true $serviceConfig.Update()

Czytaj...

SharePoint Product Configuration Wizard (PSCONFIG.EXE) – The RPC server is unavailable

Exception: System.InvalidOperationException: An error occurred while getting information about the user spfarm at server DEV2016.LOCAL: The RPC server is unavailable at Microsoft.SharePoint.Win32.SPNetApi32.NetUserGetInfo1(String server, String name) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPManagedAccount.GetUserAccountControl(String username) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPManagedAccount.Update() at Microsoft.SharePoint.Administration.SPProcessIdentity.Update() at Microsoft.SharePoint.Administration.SPWindowsService.Update() at Microsoft.SharePoint.Administration.SPFarmFactory.CreateTimerService(SPFarm farm) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPFarmFactory.CreateBasicServices(SPFarm farm) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPFarmFactory.Create() at Microsoft.SharePoint.Administration.SPFarm.Create(SqlConnectionStringBuilder configurationDatabase, SqlConnectionStringBuilder administrationContentDatabase, SqlConnectionStringBuilder siteMapDatabase, IdentityType identityType, String farmUser, SecureString farmPassword, SecureString masterPassphrase) at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ConfigurationDatabaseTask.CreateOrConnectConfigDb() at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ConfigurationDatabaseTask.Run() at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask() Rozwiązanie Ustaw DNS na 127.0.0.1

Czytaj...

The upgraded database schema doesn’t match the TargetSchema – SharePoint Products Configuration Wizard

Błąd Failed to upgrade SharePoint Products. This is a critical task. You have to fix the failures before you can continue. Follow this link for more information about how to troubleshoot upgrade failures: An exception of type Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException was thrown. Additional exception information: Upgrade [SPContentDatabase Name=WSS_Content] failed. (EventID:an59t) Exception: The upgraded database schema doesn’t match the TargetSchema (EventID:an59t) (EventID:an59t) Upgrade Timer job is exiting due to exception: Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUpgradeException: The upgraded database schema doesn’t match the TargetSchema Rozwiązanie Aktualizacja wszystkich baz zawartości przed uruchomieniem wizarda: Get-SPContentDatabase | ?{$_.NeedsUpgrade -eq $true} | Upgrade-SPContentDatabase -Confirm:$false

Czytaj...

Konfiguracja ProviderHosted App On-Premises

Przygotowanie środowiska developerskiego pod tworzenie aplikacji w modelu ProviderHosted App pod SharePoint 2013 lub 2016 nie jest tak proste i oczywiste jak by mogło się wydawać. Poniżej postaram się przedstawić najprostszy sposób, który w żadnym wypadku nie może być użyty na środowisku produkcyjnym ze względu na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Instrukcja jest przygotowana na podstawie środowiska (ale na innych konfiguracjach różnice są tylko kosmetyczne): Windows Server 2012 R2 SQL Server 2012 R2 SharePoint 2013 Visual Studio 2017 Wszystkie powyższe zaktualizowane do najnowszych wersji. Komponenty zainstalowane metodą „next, next , next” bez żadnej dodatkowej konfiguracji. Krok 1 – Certyfikat Tworzymy certyfikat na potrzeby powiązania aplikacji z witryną SharePoint w trybie Hight Trust. 1. Otwieramy IIS manager 2. Zaznaczamy główny węzeł serwera 3. Otwieramy Server Certificates Klikamy Create Self-Signed Certificate… Wpisujemy nazwę certyfikatu np. „HighTrust” Certificate store zostawiamy na „Personal” Na liście zobaczymy nasz nowo dodany certyfikat. Eksport do CER i PFX Z listy […]

Czytaj...

Wyciąganie hasła konta puli aplikacji z IIS

Wszystkie hasła: C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool /text:ProcessModel.Password Hasło wybranej puli: C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool „NAZWA_PULI_APLIKACJI” /text:ProcessModel.Password Wszystkie dane wybranej puli (włącznie z hasłem): C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool „NAZWA_PULI_APLIKACJI” /text:*

Czytaj...

Poprawianie wydajności środowiska programistycznego pod SharePoint

Wydajność maszyny developerskiej możesz poprawić robiąc kilka drobnych zmian w swoim środowisku, moje propozycje to:​​ Search​ Set-SPEnterpriseSearchService -PerformanceLevel Reduced W pliku C:\Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Search\Runtime\1.0\noderunner.exe.config  podmieniamy wartość na np. 100 <nodeRunnerSettings memoryLimitMegabytes=”100″ />​ Restart-Service SPSearchHostController Pod SharePoint 2016 dajemy więcej niż 300MB ​​Distributed Cache ​Stop-SPDistributedCacheServiceInstance -Graceful​ Sandbox​ Stop-Service -Name SPUserCodeV4

Czytaj...

Jaką mam wersje SharePoint?

Wersja SharePointa nie jest tak oczywista jak mogłoby się wydawać, na jednym środowisku możemy mieć rozjazd wersji w 3 miejscach: 1. Wersja SharePoint z Centralnej lub PowerShella 2. Wersja DLL w GAC – Jeżeli wersja rożni się od pt. 1 to oznacza ze po instalacji CU nie był puszczony wizard. 3. Wersja bazy W każdej bazie SharePointowej jest tabela o nazwie Versions a tam mamy podaną faktyczną wersje tej bazy. Wnioski Jeśli wersja z pt. 3 rożni się od tej z pt. 1, oznacza to że baza była przepięta z innej farmy o innej wersji. Jeśli wersja jest różna od pt. 1 a taka jak w pt. 2 to oznacza ze baza została utworzona po wgraniu CU przed puszczeniem wizarda. Wersja w bazie konfiguracyjnej to ta podawana w pt. 1.

Czytaj...

The expected version of the product was not found on the system

plik_paczki_cu.exe PACKAGE.BYPASS.DETECTION.CHECK=1 Użycie powyższej komendy rozwiązuje wiele problemów ale używaj jej tylko gdy wszystkie inne metody zawiodą. Ten komunikat może oznaczać miedzy innymi że: nie uruchomiłeś SharePoint Configuration Wizarda po ostatniej aktualizacji nie masz aktualziacji do wszystkich paczek językowych instalujesz Service Packa w złej wersji językowej  

Czytaj...