Debugowanie W3WP.exe – Makro do skrótu klawiaturowego Visual Studio

Kolejne moje makro z serii przyspieszaczy programisty – tym razem przydatne przy debugowaniu ASP.NET.
Zamiast mozolnie wyklikiwać podpinanie pod proces możemy użyć makra dostępnego do pobrania tu: W3WP.EXE Debug Macro
Wystarczy załadować to makro przez Macro Explorer w Visual Studio a następnie przypisać dowolny skrót klawiaturowy i gotowe 🙂

Kod źródłowy tego makro:[sourcecode language=”vb”]Option Strict Off
Option Explicit Off
Imports System
Imports EnvDTE
Imports EnvDTE80
Imports EnvDTE90
Imports System.Diagnostics
Imports System.Security.Principal
Public Module DEBUG
Sub AttachToW3WP()
Try
Dim comp As String = WindowsIdentity.GetCurrent().Name
comp = comp.Substring(0, comp.IndexOf("\"))
Dim dbg2 As EnvDTE80.Debugger2 = DTE.Debugger
Dim t As EnvDTE80.Transport = dbg2.Transports.Item("Default")
Dim dbgeng(3) As EnvDTE80.Engine
dbgeng(0) = t.Engines.Item("T-SQL")
dbgeng(1) = t.Engines.Item("T-SQL")
dbgeng(2) = t.Engines.Item("Managed")
For Each theProcess As EnvDTE80.Process2 In dbg2.GetProcesses(t, comp)
If theProcess.Name.Contains("w3wp.exe") Then
theProcess.Attach2(dbgeng)
End If
Next
Catch ex As System.Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
End Module[/sourcecode]