Eksportowanie paczek WSP z farmy SharePoint

Aby wydobyć już wdrożone paczki z SharePointa wystarczy uruchomić poniższy skrypt na serwerze SharePoint:

$localPath="C:\WSP\"
Add-PSSnapin "Microsoft.SharePoint.PowerShell"
if(!(test-path $path)) {  md -Force -Path $localPath }
foreach($item in $(get-spfarm).Solutions)
 {
   $name = $localPath + $item.Name
   Write-Host $name
   $($item.SolutionFile).SaveAs($name)
 }